Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: SekretariatG18 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: SekretariatG18 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat,  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. G18Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Legitymacje służbowe

RejestrDostęp: Sekretariat szkołyDział: G18Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. [...]

Rejestr skarg i wniosków

RejestrDostęp: gabinet Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: G18Podstawa prawna: USTAWA z [...]

Księga absolwentów

EwidencjaDostęp: gabinet Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: G18Podstawa prawna: [...]

Dokumentacja przebiegu nauczania

ArchiwumDostęp: Dyrekcja szkoły,Sekretariat - Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: G18Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie [...]

Dzienniki lekcyjne

RejestrDostęp: gabinet Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: G18Podstawa prawna: USTAWA z [...]

Rejestr dokumentów archiwizowanych

RejestrDostęp: Archiwum za pośrednictwem dyrektora szkoły,  dla osób posiadających interes prawny lub ograniczenie z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Akta osobowe

ArchiwumDostęp: Sekretariat za pośrednictwem dyrektora szkoły,dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: [...]

Książka kontroli sanitarnej

Typ: Rejestr.Dostęp: Dyrektor szkoły - sekretariatDział: G18Podstawa prawna: Rozp.MZiOS z dnia 04.11.1985 r. (Dz.U. nr 56 poz. 289) [...]

Książka kontroli

Typ: Rejestr.Dostęp: Dyrektor szkoły - sekretariatDział: G18Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: Rejestr.Dostęp: Sekretariat Uczniowski- Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: G18Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dnia 31.12.2002 r. (Dz.U. nr 41 poz. 362 i nr [...]

Rejestr kart motorowerowych

Typ: Rejestr.Dostęp: Sekretariat Uczniowski,Sekretariat - Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: G18Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dnia 14.03.2005 r. (Dz.U. z 2005 nr [...]

Rejestr legitymacji szkolnych

Typ: Rejestr.Dostęp: Sekretariat Uczniowski,Sekretariat - Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: G18Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 14.03.2005 r. w [...]

Księga Uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Sekretariat Uczniowski- Dyrekcja- Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: G18Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. (Dz.U. nr 23 poz. [...]

Arkusze ocen uczniów

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat szkoły - gabinet dyrektora szkoły, - Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: G18Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 19 [...]

Księga Ewidencji Uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Sekretariat Uczniowski- Dyrekcja- Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: G18Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. (Dz.U nr 23 poz. 225 [...]

metryczka