Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Akta osobowe byłych pracowników

Dostęp: Archiwum szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu [...]

Rejestr dokumentów finansowo- księgowych

Dostęp: Sekretariat szkołyDla osób posiadających interes prawny- w godzinach pracy sekretariatuPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości budżetowej Dz.U. nr 76 z 202r. p. 694 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: Sekretariat Szkoły Podstawa Prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.( DZ.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Księga uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektora szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księga kontroli

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp dodanych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1,2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp dodanych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administra [...]

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dostęp: Gabinet dyrektora szkoły.Podstawa prawna: Na podst. art.39 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty [...]

Ewidencja zbiorów bibliotecznych

Dostęp: Biblioteka szkoły.Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: Gabinet dyrektora szkoły.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły.Dostęp dodanych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Dostęp: Gabinet dyrektora szkoły Dostęp dodanych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Arkusze ocen

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp dodanych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne [...]

Księga uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły.Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Rejestr legitymacji uczniowskich

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z ewidencji dla osób posiadających interes prawny Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych [...]

metryczka