Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 roku. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat. Dostęp do danych jest ograniczony prawnie (ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat, po wykazaniu interesu prawnego.  Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: sekretariat. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: SekretariatPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Gabinet DyrektoraPodstawa prawna: art 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. [...]

Rejestr uchwał

Dostęp: Sekretariat SzkołyPodstawa prawna: art. 39 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.  [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania [...]

Rejestr legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w [...]

Księga kontroli

Dostęp: Gabinet DyrektoraPodstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  [...]

Księgi protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły po wykazaniu interesu prawnego, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r.  [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, gabinet dyrektora w przedszkolu, dostęp do bazy danych po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS  z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Księga absolwentów

Dostęp: Sekretariat szkoły po wykazaniu interesu prawnego. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. [...]

Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Dostęp: Gabinet Dyrektora. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony  (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu [...]

Akta osobowe

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja [...]

metryczka