Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
 • 1 przejdź do głównego menu
 • 2 przejdź do treści
 • 3 przejdź do wyszukiwarki
 • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Wolniaczyk, zppp@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 362-24-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mieści się w trzech budynkach Budynek nr 1 mieści się przy ul. I. Kosmowskiej 5, 42-202 Częstochowa – siedziba główna oraz siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 Budynek nr 2 mieści się przy ul. Marysia 93 B, 42-202 Częstochowa – siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 Budynek nr 3 mieści się przy ul. W. Łukasińskiego 40, 42-207 Częstochowa – siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 oraz Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Budynek nr 1 ul. I. Kosmowskiej 5 Do budynku jest jedno wejście od ul. Kosmowskiej, znajdujące się na boku budynku. Na schodach prowadzących do wejścia znajdują się szyny najazdowe zarówno dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jak również dla matek z małymi dziećmi w wózkach spacerowych. Poradnia znajduje się na parterze budynku. Sekretariat poradni znajduje się w pok. nr 1 po lewej stronie od wejścia do budynku. W budynku nie ma windy. Dla klientów poradni dostępne są 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zarówno po lewej jak i po prawej stronie korytarza głównego. Budynek nr 2 ul. Marysia 93 B Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ul. Marysia oraz drugie wejście (wejście boczne) od ul. Legionów, które jest z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jak również dla matek z małymi dziećmi w wózkach spacerowych. Sekretariat poradni znajduje się w pierwszym pomieszczeniu na lewo od głównego wejścia. Pokój oznakowany jest cyfrą 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nr 3 ul. W. Łukasińskiego 40 W budynku siedziby swoje mają: - VI LO im. J. Dabrowskiego (dyrektor jest administratorem budynku), - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 (na parterze) oraz Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (na I piętrze), - LO Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa, - Fundacja „Oczami Brata” Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ul. Łukasińskiego oraz wejście boczne od strony boiska (usytuowane na placu szkoły). Przy głównym wejściu znajduje się informacja o instytucjach, które mają w ww. miejscu swoje siedziby. Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają wjechanie wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym : CIZ: (34) 361-93-92; 533 377 180 PPP nr 3 (34) 363-25-50; 533 300 136 W budynku jest brak windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nr 1 ul. I. Kosmowskiej 5 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku na piętrze w pokoju po lewej stronie od schodów znajduje się przewijak dla małych dzieci, natomiast po prawej stronie od schodów w pok. 14 znajduje się poczekalnia. Poczekalnia znajduj e się również na parterze w pok. nr 8 w korytarzu na lewo od wejścia głównego. Budynek nr 2 ul. Marysia 93 B Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W poradni nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nr 3 ul. W. Łukasińskiego 40 W budynku brak jest informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Korytarze w budynku mają szerokość min. 270 cm., co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 • Budynek nr 1 ul. I. Kosmowskiej 5 Z lewej strony wejścia do budynku znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nr 2 ul. Marysia 93 B Z lewej strony wejścia do budynku znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nr 3 ul. W. Łukasińskiego 40 Budynek przy ul Łukasińskiego nie posiada miejsc parkingowych (zarówno dla Klientów Poradni jak i nauczycieli Szkół). Klienci i pracownicy korzystają z boiska, które stoi nieczynne.
 • Budynek nr 1 ul. I. Kosmowskiej 5 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Budynek nr 2 ul. Marysia 93 B Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Budynek nr 3 ul. W. Łukasińskiego 40 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Budynek nr 1 ul. I. Kosmowskiej 5 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane na podany poniżej numer telefonu, e-mail lub za pośrednictwem platformy e-PUAP tel. (34) 362-24-24; 739212739 adres e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl Budynek nr 2 ul. Marysia 93 B Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane na podany poniżej numer telefonu, e-mail lub za pośrednictwem platformy e-PUAP tel. (34) 361-94-34; 533 300 966 adres e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl Budynek nr 3 ul. W. Łukasińskiego 40 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane na podany poniżej numer telefonu, e-mail lub za pośrednictwem platformy e-PUAP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. (34) 363-25-50; 533 300 136 adres e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna tel. (34) 361-93-92; 533 377 180 adres e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

  Zgodnie z Art. 11. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności na dzień 31.03.2022 r.

metryczka


Wytworzył: Rafał Dziwis - Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 14:47:58)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Wolniaczyk (28 marca 2022, 10:51:31)
Zmieniono: Dokonano aktualizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4828