Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr/Ewidencja/Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat szkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna:  art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księga/Rejestr/Ewidencja kontroli

Dostęp: gabinet dyrektora, w godzinach pracy sekretariatuPodstawa prawna: art.6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księga inwentarzowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: KsięgowośćDział: AdministracjaPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: biblioteka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 roku. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: księgowość, w godzinach pracy działu. Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 roku. [...]

Ewidencja uczniów

Dostęp: sekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnego.Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w [...]

Rejestr zwolnień z wychowania fizycznego

Dostęp: sekretariatDla osób posiadających interes prawnyDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, [...]

Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Dostęp: sekretariatDla osób posiadających interes prawnyDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami [...]

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Ewidencja druków ścisłego zarachowaniaDostęp: sekretariat/księgowośćDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Rejestr akt i zaświadczeń związanych z awansem zawodowym

Awans zawodowy nauczycieliDostęp: DyrektorDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) Karta Nauczyciela. Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r.( Dz. U. z [...]

Rejestr pracowników

Dostęp: księgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września [...]

Rejestr wydanych świadectw

Dostęp: sekretariatDla osób posiadających interes prawnyDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 14 marca 2005 r. Zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Księga zastępstw

Księga zastępstw nauczycieliDostęp: DyrektorDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Rejestr zaświadczeń

Rejestr wydanych zaświadczeńDostęp: sekretariatDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) [...]

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Dziennik zajęć pozalekcyjnychDostęp: wychowawca/ z-ca dyrektora/ dyrektorDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w [...]

Dzienniki lekcyjne

Dzienniki lekcyjne VI LODostęp: wychowawca/ z-ca dyrektora/ dyrektorDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa [...]

Księgi arkuszy ocen

Księga arkuszy ocenDostęp: z-ca dyrektoraDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Księga zarządzeń

Księga zarządzeń dyrektora szkołyDostęp: Dyrektor szkoły/sekretariat, w godzinach pracy dyrektora i sekretariatu szkołyDział: dyrektor szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. [...]

Rejestr/Ewidencja/Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady PedagogicznejDostęp: Dyrektor szkołyDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra [...]

Książka nadzoru budowlanego

Dostęp: Dyrektor szkołyDla osób posiadających interes prawnyDział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, [...]

Dziennik korespondencyjny

Dostęp: sekretariatDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w CzęstochowiePodstawa prawna: Instrukcja Kancelaryjna lubart. 6 ust. 1 i [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. [...]

metryczka