Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wyjść grupowych uczniów

Dostęp: Sekretariat Szkoły pokój nr P-4.Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Dyrektor Szkoły pok. nr P-3Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.- Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.). Podstawa prawna: art 39 ustawy o systemie oświaty [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: Sekretariat Szkoły – pokój nr P-4. Dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Dyrektor Szkoły – pokój nr P-3.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat Szkoły - pokój nr P-4.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Sekretariat Szkoły pok. P-4.Rejestr jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat Szkoły pokój nr P-4.Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. z [...]

Ewidencja byłych pracowników

Dostęp: archiwum Szkoły po wykazaniu interesu prawnego.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r.  [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat Szkoły pokój P-4 w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami). [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat Szkoły pokój P-4. Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat Szkoły pokój nr P-4.Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księga ewidencji dzieci z rejonu szkoły

Dostęp: Sekretariat Szkoły pokój nr P-4.Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księga kontroli

Dostęp: Sekretariat Szkoły - pokój P-4.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983r. (Dz.U. 2015 poz. 1446) [...]

Dzienniki pozalekcyjne

Dostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły pokój P-3.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: wychowawcy, wicedyrektorzy, dyrektor - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: Sekretariat Szkoły - pokój P-4.Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

metryczka