Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Księga kontroli

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu [...]

Księga protokołów Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 2 w Częstochowie

Typ: Archiwum. Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja pracowników zwolnionych

Typ: Ewidencja.Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: Zespół Szkół nr 2Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Typ: Ewidencja. Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ: Ewidencja. Dostęp: biblioteka Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: Ewidencja. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Księgi Uczniów

Typ: Ewidencja. Dostęp: sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księga zarządzeń Dyrektora Szkoły

Typ: Rejestr.Dostęp: SekretariatDział: Zespół Szkół nr 2Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

metryczka