Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola

Dostęp: sekretariat przedszkola z zachowaniem ochrony danych osobowych : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [ ...] [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Gabinet Dyrektora " dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony  (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp : Gabinet Dyrektora " dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp : Gabinet Dyrektora " dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych").Podstawa prawna: zarządzenia dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o [...]

Księgi kontroli

Dostęp: Gabinet DyrektoraPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: pokój intendentaPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Gabinet Dyrektora "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych").Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administrac [...]

kartoteki zarobkowe od 1981r.

Typ: Archiwum.Dostęp: księgowość z zachowaniem ochrony danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole nr 4Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.) [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Przedszkola

RejestrDostęp: gabinet dyrektoraDział: Dyrektor PrzedszkolaPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym lub art 39 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej

RejestrDostęp: gabinet dyrektoraDział: Dyrektor PrzedszkolaPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 Ustawy  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Gabinet Dyrektora "dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja.Dostęp: Do wglądu w gabinecie dyrektora MP 04 z zachowaniem ochrony danych osobowychDział: Sekretariat Miejskiego Przedszkola nr4, ul. Witkiewicza4Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., [...]

Dzienniki zajęć

Dostęp: Dzienniki archiwalne - gabinet dyrektora            Bieżący rok szkolny - sale zajęć "Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp:  Gabinecie Dyrektora "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpień 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art 39 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [...]

metryczka