Dane podstawoweWe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panią Edytą Bajor lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Moniką Sławutą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w III Liceum Ogólnokształcącym im. dra Władysława Biegańskiego
w Częstochowie


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.
 
Administrator danych osobowych
 Administratorem Pana/i danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie, tel. 34 361 11 81, e-mail: lo3@edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych
w zakresie działania III Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Biegańskiego, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Edytą Bajor za pośrednictwem adresu e-mail: iodeb@sod.edu.pl  lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.
 
Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. 
Celem przetwarzania przez szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
W przypadku danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku/uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez szkołę, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się w szczególności w:
·      ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
·      ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
·      ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
·      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
·      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
·      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Częstochowa, Sądy, Kuratorzy sądowi.
b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Biuro Finansów Publicznych, Vulcan Sp. z o.o.
 
Okres przechowywania danych
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
·      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
·      osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
·      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d.   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
·      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
·      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
·      Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e.    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
·      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f.     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
·      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g.    prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:
·      przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
h.   prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  - w przypadku: powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.
 
Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Jan Randak - Dyrektor Zespołu Szkół im. dr Wł. Biegańskiego (30 września 2012)
Opublikował: aramowicz_i (15 listopada 2007, 13:29:31)

Ostatnia zmiana: Iwona Suchorska (1 lipca 2020, 13:03:40)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10220