Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 32 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Zielińska, mp32@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3627 147. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Przy wejściu do budynku znajduje się główna furtka. Na furtce znajduje się domofon , umieszczony na prawym słupku od wewnątrz dla bezpieczeństwa wychodzących z przedszkola dzieci Bezpośrednio do wejścia prowadzi sześciometrowy chodnik, który przecina następna furtka z zasuwką po prawej stronie. Od której do wejścia jest jeszcze około trzech metrów Budynek przedszkolny znajduje się po lewej stronie. Do budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika. Nie ma schodów. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek. Na przeciw wejścia do przedszkola znajduje się w odległości około czterech metrów wejście do kancelarii,( osobny budynek) brak schodów.
  • W budynku nie ma windy. Są dwie toalety, jedna dla dzieci, druga dla personelu, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowej.
  • Przedszkole nie posiada parkingu.
  • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 30.03.2022r.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 28.03.2023r.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 27.03.2024r.

metryczka


Wytworzył: Iwona Bialik - Dyrektor Miejskiego Przedszkol nr 32 w Częstochowie (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 09:58:15)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Zielińska (27 marca 2024, 18:43:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4984