rekrutacja do przedszkoli


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Od 1 września 2016 r. obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.
Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.
I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół lub zespole szkolno-przedszkolnym w terminie do 7 kwietnia 2017 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 14.04.2017).
III ETAP
Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 31 maja - 7 czerwca 2017 r.
 


TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
 
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Częstochowa
 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14.04.2017 godz.9:00 do 28.04.2017 godz.15:00 od 31.05.2017 godz.9:00 do 07.06.2017 godz.15:00 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14.04.2017 do 11.05.2017 od 31.05.2017 do 20.06.2017 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.05.2017 godz. 9:00 26.06.2017 godz. 9:00 4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia od 18.05.2017 godz. 9:00 do 24.05.2017 godz. 15:00 od 26.06.2017 godz. 9:00 do 28.06.2017 godz. 15:00 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.05.2017 godz. 15:00 30.06.2017 godz. 15:00

 UCHWAŁA NR 502.XXXVI.2017
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 36.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski
Id: E8461599-3B5F-4508-9D53-EFA63694BAEF. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr 502.XXXVI.2017
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 lutego 2017 r.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa
Lp. Nazwa kryterium Sposób
dokumentowania
Liczba
punktów
1. Kandydat, którego rodzice/prawni
opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą
się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny
ojciec, którzy pracują, studiują/uczą
się w trybie dziennym
oświadczenie na wniosku
o miejscu
zatrudnienia/nauki obojga
rodziców
(lub samotnego rodzica)
32 pkt
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje
do przedszkola/oddziału
przedszkolnego pierwszego wyboru
oświadczenie na wniosku 16 pkt
3. Kandydat, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku
szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym pierwszego wyboru
oświadczenie na wniosku 8 pkt
4. Kandydat mieszka w dzielnicy, w której
znajduje się przedszkole/oddział
przedszkolny pierwszego wyboru
oświadczenie na wniosku 4 pkt
5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
na który odbywa się rekrutacja lub będzie
uczęszczać w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja do szkoły,
w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole/oddział
przedszkolny pierwszego wyboru
oświadczenie na wniosku
o uczęszczaniu do szkoły
(nazwa
szkoły)
2 pkt
6. Kandydat, który w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa
się rekrutacja uczęszcza do Żłobka Miejskiego
lub innego miejskiego przedszkola/oddziału
przedszkolnego
oświadczenie na wniosku
o uczęszczaniu do Żłobka
Miejskiego
lub miejskiego
przedszkola/oddziału
przedszkolnego (nazwa
przedszkola/szkoły)
1 pkt
Id: E8461599-3B5F-4508-9D53-EFA63694BAEF. Podpisany Strona 1

metryczka


Wytworzył: Grażyna Gajowczyk-Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 (29 marca 2017)
Opublikował: Beata Hutkiewicz (29 marca 2017, 13:48:36)

Ostatnia zmiana: Beata Hutkiewicz (12 grudnia 2017, 13:45:51)
Zmieniono: ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2891