Konkurs ofert w ZSS

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych ogłasza

 

KONKURS OFERT

 

na objęcie profilaktyczną opieką, zdrowotną uczniów, którzy w trakcie zajęć praktycznych są narażeni na działalność czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (wymuszona pozycja ciała, możliwość oparzenia, skaleczenia) oraz na wykonanie badań dla kandydatów na kierowców

Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem profilaktycznym- ok 240 w roku szkolnym.

Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem dla kierowców  - ok 210 w roku szkolnym.

Umowa może być zawarta na okres 1 roku.

Do udziału w konkursie zapraszamy podstawowe jednostki służb medycyny pracy mające uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców. Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych (Dz. U. z 2014, poz. 1144 oraz Dz.U z 2017, poz.971, Dz.U. z 2019r.341, póź. zm).

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2023r.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Badania” należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 14:00 do dnia 21.02.2023r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 23.02.2023r. o godz. 10.00.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1. Dane o ofercie:

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 tekst jednolity).

2. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.

3. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.

4. Proponowana kwotę brutto należności za realizację zamówienia (koszty badań jednego ucznia), ewentualną kalkulację elementów należności.

5. Proponowany czas trwania umowy.

Zapraszamy podstawowe jednostki służby medycyny pracy do udziału w konkursie ofert.

Konkurs ofert na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną uczniów 2023.docx (14kB) word

 

 

Dyrektor szkoły – mgr inż. Jacek Grzegorzewski

metryczka


Wytworzył: Jacek Grzegorzewski Dyrektor ZSS (15 lutego 2023)
Opublikował: Edyta Figoń (15 lutego 2023, 10:16:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2416