KONKURS OFERT


OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych ogłasza


KONKURS OFERT


na objęcie profilaktyczną opieką, zdrowotną uczniów, którzy w trakcie zajęć praktycznych są narażeni na działalność czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (wymuszona pozycja ciała, możliwość oparzenia, skaleczenia) oraz na wykonanie badań dla kandydatów na kierowców 

Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem profilaktycznym- ok 250 w roku szkolnym. 

Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem dla kierowców  - ok 260 w roku szkolnym. 

Umowa może być zawarta na okres 1 roku. 

Do udziału w konkursie zapraszamy podstawowe jednostki służb medycyny pracy mające uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców. Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych (Dz. U. z 2014, poz. 1144 oraz Dz.U z 2017, poz.971, Dz.U. z 2019r.341, póź. zm). 


Termin składania ofert upływa dnia 08.03.2022r.


Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Badania” należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 14:00 do dnia 08.03.2022r. 

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 10.03.2022r. o godz. 10.00. 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


Oferta powinna zawierać:


1. Dane o ofercie:

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 tekst jednolity).

2. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.

3. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.

4. Proponowana kwotę brutto należności za realizację zamówienia (koszty badań jednego ucznia), ewentualną kalkulację elementów należności.

5. Proponowany czas trwania umowy. 

Zapraszamy podstawowe jednostki służby medycyny pracy do udziału w konkursie ofert. Dyrektor szkoły – mgr inż. Jacek Grzegorzewski

Konkurs ofert na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną uczniów.docx (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Dyrektor ZSS mgr inż. Jacek Grzegorzewski (21 lutego 2022)
Opublikował: Edyta Figoń (21 lutego 2022, 16:25:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744