Zaproszenie do składania ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i handlu artykułami spożywczymi (bar/bufet).

Zespół Szkół Samochodowych                                                             Częstochowa 05.11.2021

Ul. św. Augustyna 3/7

42-200 CzęstochowaZaproszenie do składania ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i handlu artykułami spożywczymi (bar/bufet).


 • Przedmiotem zapytania ofertowego jest lokal użytkowy o powierzchni 47,10 m², na terenie Zespołu Szkół Samochodowych przy. ul. św. Augustyna 3/7 w Częstochowie.
 • Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i jest wolna od roszczeń osób trzecich.
 • Pomieszczenie zlokalizowane jest w budynku Zespołu Szkół Samochodowych, z osobnym wejściem i składa się z:
 • Powierzchni użytkowej  - 47,10 m²
 • Udostępnionego za darmo węzła sanitarnego – 3,63 m²
 • Działalność polegać będzie na prowadzeniu bufetu ogólnodostępnego.
 • Minimalna wysokość czynszu wynosi 1855,55 zł netto miesięcznie, wraz z obowiązującą opodatkowaną stawką vat 23% - 2282,33zł brutto.
 • Czynsz najemny obejmuje opłaty z tytułu: zużycia wody zimnej i ciepłej, CO, energii elektrycznej, podatku od nieruchomości oraz koszty składowania odpadów komunalnych.
 • Czynsz najemny jest płatny z góry do 30 dnia każdego miesiąca.
 • Bufet będzie czynny od godz. 8.00 do zakończenia zajęć lekcyjnych.
 • W bufecie obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Przepisy art.14 ust. 1 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. nr 70, poz.473 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)
 • Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 34 360 60 44 . Osoba do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami – Małgorzata Patyk.
Kryterium wyboru:

 • Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach 
 • Oferta powinna zawierać:
 • Nazwę i adres oferenta
 • Zakres świadczonych usług
 • Proponowaną cenę miesięcznego czynszu najmu netto i brutto.
 • Wybrany oferent będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do przedłożenia :
 • Zaświadczenia o braku zaległości w płaceniu składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
 • Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym z ostatnich 3 miesięcy.


 

Miejsce i termin składania ofert:

- Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7 w dniach: 08.11.2021r. do 22.11.2021r.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

 - Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7 dnia: 23.11.2021r. o godz. 9.00

Inne informacje związane z postępowaniem :

 • postępowanie uznaje się za ważne, jeżeli w wyniku zapytania ofertowego  zostanie  złożona co najmniej jedna oferta odpowiadająca wymaganiom podanym w zapytaniu.
 • zamówienia udziela się wykonawcy, który złoży najwyższą cenę spośród ofert spełniających wymogi. 
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego z przezanczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych.docx (17kB) wordmetryczka


Wytworzył: Dyrektor ZSS mgr inż. Jacek Grzegorzewski (5 listopada 2021)
Opublikował: Edyta Figoń (5 listopada 2021, 14:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4177