KONKURS OFERT na objęcie profilaktyczną opieka zdrowotną uczniów


OGŁOSZENIE


                       Dyrekcja      Zespołu   Szkół     Samochodowych  ogłasza


KONKURS OFERT


na objęcie profilaktyczną opieka zdrowotną uczniów, którzy w trakcie zajęć praktycznych są narażeni na działalność czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (wymuszona pozycja ciała, możliwość oparzenia, skaleczenia) oraz na wykonanie badań dla kandydatów na kierowców

     Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem  - ok 140 w roku szkolnym. Umowa może być zawarta na okres 1 roku.

     Do udziału w konkursie zapraszamy podstawowe jednostki służb medycyny pracy mające uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców.     Oferty powinny spełniać warunki określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych  (Dz. U. z 2014, poz. 1144 oraz Dz.U z 2017, poz.971, Dz.U. z 2019r.341,  póź. zm).  


      Termin składania ofert upływa dnia  25,02,2021


       Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem badania należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00  - 14:00.od dnia 19,02,2021 do 25,02,2021

       Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.02.2021r. o godz. 10:00.

      Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 26.02.2021r. o godz. 12:00.

       Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


Oferta powinna zawierać:

1.  Dane o ofercie:

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 tekst jednolity).

2. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.

3. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.

4. Proponowana kwotę brutto należności za realizację zamówienia (koszty badań jednego ucznia), ewentualną kalkulację elementów należności.

5. Proponowany czas trwania umowy.

     Zapraszamy podstawowe jednostki służby medycyny pracy do udziału w konkursie ofert.

Dyrektor szkoły – mgr inż Jacek Grzegorzewski


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych- Jacek Grzegorzewski (19 lutego 2021)
Opublikował: Edyta Figoń (19 lutego 2021, 09:00:15)

Ostatnia zmiana: Edyta Figoń (19 lutego 2021, 09:02:11)
Zmieniono: a

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2109