Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, na podstawie art. 150 ust. 2 pkt. 4 ppkt. fb Ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 996 ze zm.) oraz art. 79 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 poz 622), ogłasza: KONKURS OFERT na wykonanie badań lekarskich dla uczniów ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii „B” Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem – ok. 240.
Termin badania: 29.07.2019 – 03.08.2019r. 
Miejsce badania: Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie ul. Św.Augustyna 3/7 
Do udziału w konkursie zapraszamy jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich. Oferty powinny spełniać warunki przeprowadzania badań lekarskich określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku ( Dz. U. z 2017, poz. 250 ze zm.). 
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2019r. Kryterium wyboru będzie najniższa cena. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – badania prawo jazdy kat. B” należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17.06.2019r o godzinie 9.00. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 
 Oferta powinna zawierać: 
1. Dane o oferencie: a) imię i nazwisko, adres, nr telefonu b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, kserokopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich o których mowa w art. 75 Ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 poz 622) 
2. Proponowaną kwotę brutto za badanie jednego ucznia – koszt badania nie może być wyższy niż 200 zł. brutto.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych Jacek Grzegorzewski (9 maja 2019)
Opublikował: Edyta Figoń (9 maja 2019, 21:48:42)

Ostatnia zmiana: Edyta Figoń (14 maja 2019, 14:39:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2702