Ogłoszenia

Częstochowa, 19.04.2019r. 


OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWO-BUDOWLANYCH W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. ) Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko specjalista, w wymiarze 1 etatu. 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 3/7, 
42-226 Częstochowa. 

I. Wymagania niezbędne : Obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane ekonomiczne. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe. Brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Korzystanie z pełni praw publicznych, Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, Znajomość języka polskiego - wymagana dla obywateli Unii Europejskiej nieposiadających obywatelstwa polskiego lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku. 
II. Wymagania dodatkowe: 1. Biegła znajomość komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK), VULCAN, biegłe posługiwanie się Internetem. 2. Umiejętność analitycznego myślenia. 3. Obowiązkowość i sumienność. 4. Umiejętność współpracy w zespole. 5.Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne. 6. Znajomość zagadnień z Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy. 7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, ksero, skaner). 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Praca z programami: Vulcan i System Informacji Oświatowej, GUS, JST art.30 Karty Nauczyciela, Platforma SIGMA, Płatnik. Prowadzenie dokumentacji do list płac. Sporządzanie list płac poborów zasadniczych, zasiłków chorobowych, godzin ponadwymiarowych, świadczeń socjalnych z ZFŚS. Sporządzanie i rozliczanie należnych składek ZUS na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, FP. Sporządzanie deklaracji rocznej ZUS IWA i informacji rocznej dla pracowników. Sprawozdawczość finansowa- Z-03, Z-06, F-03. Rozliczenie należnego i pobranego podatku dochodowego - sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8R. Sporządzenie informacji rocznej podatku dochodowego pracownika do Urzędu Skarbowego - PIT-11. Uzgodnienia roczne podatku należnego a przekazanego do Urzędu Skarbowego. Środki trwałe - prowadzenie, księgowanie, amortyzacja i uzgadnianie analityczne. Prowadzenie, księgowanie, uzgadnianie analityczne Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego z ZFŚS. Sporządzanie rocznego przewidywanego planu na wynagrodzenia i pochodne na podstawie arkuszy organizacji szkoły. 
IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie ul. Augustyna 3/7 . Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku (praca przy monitorze ekranowym). Praca w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30-15:30. 

V.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6%. 
VI . Wymagane dokumenty : 
List motywacyjny- opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego: - certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, - dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty. 
Kwestionariusz osobowy kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia). Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  w pełni z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia). Oświadczenie o niekaralności (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia). Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia). Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy-opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem. (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia). Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „ za zgodność z oryginałem”. 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), w skrócie „RODO”. 
1) Administratorem danych osobowych kandydata przetwarzanych w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych jest Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych z siedzibą przy ul. Św. Augustyna 3/7 w Częstochowie. 2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodjs@sod.edu.pl 3) Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.). 4) Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a” RODO. 5) Podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 6) Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 7) Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji. Oferty kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone. 8) Kandydat ma prawo do żądania od Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2019r. w Sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, 42-226 Częstochowa, ul. Św. Augustyna 3/7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: "Konkurs na stanowisko specjalisty", imię i nazwisko składającego ofertę. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Przeprowadzenie konkursu odbędzie się w dniu 21.05.2019r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowa, przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o szczegółach procedury konkursowej telefonicznie. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespolłu Szkół Samochodowo-Budowlanych mgr inż.Jacek Grzegorzewski (19 kwietnia 2019)
Opublikował: Edyta Figoń (19 kwietnia 2019, 14:04:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2824